News Category
Beijing-Hangzhou Canal Project—Pile Foundation Construction of Century Avenue Bridge Completed

Beijing-Hangzhou Canal Project—Pile Foundation Construction of Century Avenue Bridge Completed

There are three bridges in this project, namely Century Avenue Bridge, Shengli Bridge and Tuanjie Bridge. Among them, Century Avenue Bridge is the primary construction bridge for this project.
2021-02-12
"Drilling" of the first pile foundation of Xianyang Hi-Tech No. 1 Bridge across the Weihe River

"Drilling" of the first pile foundation of Xianyang Hi-Tech No. 1 Bridge across the Weihe River

The first pile foundation of Xianyang Hi-Tech No. 1 Cross-Weihe Bridge Project was successfully drilled.
2021-01-22
 1